;

Tagworks AB: FundPro

Integritetspolicy

 1. Bakgrund

  Tagworks värnar om din personliga integritet. Vi har därför tagit fram denna integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver också vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

  All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning avseende dataskydd, t.ex. dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Vi ber dig att noggrant läsa igenom integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

 2. Personuppgiftsansvarig

  Tagworks AB, org.nr 556826-3171, med adress Regementsgatan 52 A, 217 48 Malmö, info@tagworks.se, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter enligt denna policy.

  Om du har några frågor kring integritets- och dataskydd eller vår policy är du varmt välkommen att kontakta oss. Det gör du enklast genom att skicka e-post till info@tagworks.se.

 3. Vem omfattas av integritetspolicyn?

  Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar personuppgifter om användare av vår webbtjänst FundPro och personer som besöker tjänstens webbplats fundpro.se samt övriga som på något sätt interagerar med oss med anledning av FundPro.

  FundPro är en webbtjänst för att ansöka om bidrag hos stiftelser som är anslutna till tjänsten. När du ansöker om bidrag hos en stiftelse genom FundPro är det den stiftelse som du har valt att ansöka hos, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i din ansökan. Tagworks är endast ett personuppgiftsbiträde till respektive stiftelse i den mån Tagworks behandlar några uppgifter i din ansökan på uppdrag av stiftelse.

  Om du vill veta hur stiftelserna hanterar dina personuppgifter hänvisar vi till stiftelserna och deras respektive integritetspolicy. För att kunna ansöka om bidrag hos en stiftelse genom FundPro behöver du bekräfta att du har tagit del av stiftelsens integritetspolicy.

 4. Hur samlar vi in personuppgifter?

  1. Information från dig

   Vi samlar huvudsakligen in personuppgifter direkt eller indirekt från dig på olika sätt, både online och off-line. Det kan till exempel vara

   1. när du skapar ett konto för och använder vår webbtjänst FundPro,
   2. när du besöker vår hemsida,
   3. när du kontaktar oss via e-post, brev, telefon eller personligen, eller
   4. när du på något annat sätt interagerar med oss.
  2. Information från andra källor

   Vi kan även komma att samla in personuppgifter från följande källor:

   1. adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig, och
   2. de stiftelser som är anslutna till FundPro.
 5. Vilka personuppgifter behandlar vi?

  De personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig kan vara:

  1. Identitetsinformation, såsom namn, prefix, etc.
  2. Kontaktinformation, såsom telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, etc.
  3. Unik användarinformation, t.ex. inloggnings-ID, användarnamn, lösenord, säkerhetsfråga etc.
  4. System- och enhetsinformation, t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsare, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform, skärmupplösning, responstid, nedladdningsfel, din geografiska placering, etc.
  5. Trafik- och användningsinformation, till exempel vilka länkar du klickar på och när, adressen till webbplatsen som du anlände från, vilka nyhetsbrev du tagit emot och öppnat, etc.

  Därutöver kan vi komma att behandla andra kategorier av personuppgifter som lämnas av dig.

 6. Vad gör vi med din information och hur länge sparar vi den?

  1. Ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och rättslig grund

   Här nedan har vi sammanställt våra olika ändamål med vår behandling av dina personuppgifter, de kategorier av personuppgifter som respektive behandling avser, den rättsliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar dina personuppgifter:

   Ändamål Personuppgifter Laglig grund Bevarandetid
   För att tillhandahålla vår webbaserade tjänst FundPro till dig T.ex. för att
   1. skapa ditt konto och möjliggöra din tillgång till vår tjänst,
   2. säkerställa din identitet,
   3. tillhandahålla själva tjänsten och dess funktioner till dig,
   4. erbjuda support till dig,
   5. skicka meddelanden till dig angående tjänsten, samt,
   6. säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet, etc.
   Identitetsinformation

   Kontaktinformation

   Unik användarinformation

   System- och enhetsinformation

   Trafik- och användningsinformation

   Övriga uppgifter som lämnas av dig
   Berättigat intresse Dina uppgifter lagras så länge som du har ett konto hos FundPro. Om du inte använt ditt konto på tre år kommer FundPro att radera ditt konto och dina uppgifter. FundPro kommer att informera dig innan ditt konto raderas så du har möjlighet att logga in för att på så sätt behålla dina uppgifter.
   För att underhålla, utveckla och upprätthålla säkerheten för vår webbaserade tjänst FundPro T.ex. för att
   1. hålla vår tjänst säker,
   2. upptäcka och förebygga säkerhetshot,
   3. utföra underhåll, felsökning och tester,
   4. förhindra missbruk av våra tjänster,
   5. säkerställa våra tjänsters tekniska funktionalitet,
   6. övervaka och förhindra användning av våra tjänster i strid med tillämplig lag och tillämpliga villkor,
   7. analysera data, samt,
   8. för forskning och statiska ändamål, etc
   Identitetsinformation

   Kontaktinformation

   Unik användarinformation

   System- och enhetsinformation

   Trafik- och användningsinformation

   Övriga uppgifter som lämnas av dig
   Berättigat intresse Dina uppgifter lagras så länge som du har ett konto hos FundPro.
   Utveckling och analys av vår verksamhet
   T.ex. för att etablera, administrera, vidmakthålla och utveckla relationen med dig, att kunna besvara frågor eller övrig korrespondens ifrån dig, eller vidta åtgärder med anledning av korrespondens från dig
   Identitetsinformation

   Kontaktinformation

   Unik användarinformation

   System- och enhetsinformation

   Trafik- och användningsinformation

   Övriga uppgifter som lämnas av dig
   Berättigat intresse

   Dina uppgifter lagras så länge som du har ett konto hos FundPro.

   Därefter sparas uppgifterna under en tid om upp till ett år från dagen för kontots upphörande.

   Interagera med dig
   T.ex. för att genomföra affärs- och metodutveckling, bransch- och marknadsanalys samt ta fram statistik och sköta riskhantering.
   Identitetsinformation

   Kontaktinformation

   Övriga uppgifter som lämnas av dig
   Om du är en avtalspart:
   Uppfylla vårt avtal med dig

   I övrigt:
   Berättigat intresse
   Till dess åtgärd med anledning av din korrespondens har vidtagits. Därefter kan din korrespondens komma att sparas under ytterligare tid, beroende på korrespondensens innehåll.
   Tillhandahålla och optimera vår webbplats www.fundpro.se
   T.ex. för att med hjälp av cookies hantera webbplatsen och din tillgång till den, optimera din användning och upplevelse av webbplatsen och säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig.
   Kontaktinformation

   System- och enhetsinformation

   Trafik- och användningsinformation

   Samtycke

   Så länge som vi har ditt samtycke. Vi kommer löpande att förnya ditt samtycke efter skälig tid.

   Se även avsnittet om cookies för mer information.

   Följa tillämplig lagstiftning och andra rättsliga förpliktelser
   T.ex. för nödvändig hantering för att efterleva förpliktelser som följer av lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (så som regler om penningtvätt, bokföringslagar, skattelagstiftning etc.)
   Identitetsinformation

   Kontaktinformation

   Övriga uppgifter som lämnas av dig
   Rättslig förpliktelse

   Tills vidare under den bevarandetid som stadgas i respektive tillämplig rättslig förpliktelse. Nödvändiga uppgifter sparas också i sju år i syfte att uppfylla den lagstadgade lagringstiden avseende bokföring

   Så länge som vi har ditt samtycke. Vi kommer löpande att förnya ditt samtycke efter skälig tid.

   Hantera fusioner, omstruktureringar och överlåtelser
   För att underlätta förhandlingar om att genomföra fusion, omstrukturering, aktieöverlåtelse eller inkråmsöverlåtelse som avser någon del av vår verksamhet etc.
   Identitetsinformation

   Kontaktinformation

   Övriga uppgifter som lämnas av dig
   Berättigat intresse Dina uppgifter lagras så länge som du har ett konto hos FundPro.
  2. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter till oss?

   Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss förutom när så följer av lag. Men om du väljer att inte göra det eller begränsar vår rätt att behandla dina uppgifter kan det t.ex. medföra att vi inte kan ge dig tillgång till FundPro eller förmedla din ansökan till någon av de stiftelser som är anslutna till FundPro.

  3. Vilka är våra berättigade intressen?

   Vi kan komma att behandla vissa av dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen motsvarar de ändamål för vilket respektive behandling sker.

   När vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen utför vi ett balanstest, en riskavvägning, där vi beaktar hur behandlingen påverkar dig (både positivt och negativt) och dina rättigheter enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Våra legitima intressen, såsom affärsintresse och kommersiella intressen, väger inte automatiskt tyngre än dina intressen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för behandlingar där konsekvenserna för dig väger tyngre än våra intressen (såvida vi inte har fått ditt samtycke eller enligt lag måste eller har rätt att utföra behandlingen).

   Vi anser inte att vår behandling av dina personuppgifter är till din nackdel. Vi använder din information endast på sätt som du kan förstå och rimligen förvänta dig och som har en minimal påverkan på din integritet eller där det finns en övertygande motivering för behandlingen.

   Du har rätt att invända mot behandling som baseras på våra berättigade intressen. Om du vill invända mot en behandling, vänligen kontakta oss genom att skicka ett epostmeddelande till info@tagworks.se.

  4. Hur du återkallar ditt samtycke

   En del av vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke. Du har rätt att när du vill återkalla ditt samtycke till den del av vår behandling som baseras på ditt samtycke. Om du vill utnyttja denna rätt och återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss genom att skicka ett epostmeddelande till info@tagworks.se.

   Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av den behandling som vi utfört baserat på ditt samtycke innan detta återkallas.

  5. Cookies

   Vi kan, med ditt samtycke, komma att använda cookies när du använder vår webbplats www.fundpro.se för att optimera din upplevelse. Vi kommer att informera dig om vilka cookies vi från tid till annan använder när vi inhämtar ditt samtycke på vår webbplats.

   Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

   Du kan själv styra användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster och funktioner på hemsidan kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

 7. Delning eller överföring av din information

  Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till utvalda tredje parter i enlighet med vad som sägs nedan. Vid ett utlämnande vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Alla tredje parter som behandlar dina personuppgifter för vår räkning är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal med föreskrift bl.a. om att sådan tredje part ska följa våra instruktioner, vidta de åtgärder vi anser nödvändiga, iaktta tystnadsplikt samt respektera denna Integritetspolicy.

  Rådgivare, kunder, leverantörer, underleverantörer och samarbetsparter

  Vi kan komma att lämna ut nödvändiga personuppgifter till våra försäkringsgivare, rådgivare, kunder, leverantörer, underleverantörer och samarbetsparter i den mån det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Således kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part som utför tjänster åt oss, t.ex. tillhandahållande, hosting eller underhåll av IT-system, bokföring, teknisk support, tester, undersökningar, etc.

  Stiftelser

  Vi kan komma att lämna ut nödvändiga personuppgifter till den stiftelse, som är ansluten till FundPro, som du valt att skicka en ansökan till.

  Andra

  Vi kan komma att lämna ut nödvändiga personuppgifter:

  1. i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag eller domstols lagakraftvunna avgörande;
  2. i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
  3. för att etablera, utöva eller försvara våra legala rättigheter.

  Avyttring

  Om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna nödvändiga personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om vi eller en väsentligen del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan nödvändiga personuppgifter komma att lämnas ut till en sådan förvärvare.

 8. Hur skyddar vi din information?

  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de lämpliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Vi har antagit en IT-policy som gäller för all vår personal och som reglerar hur vi använder våra informationssystem. All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med från tid till annan gällande personuppgifts- och dataskyddslagstiftning.

 9. Var behandlar vi din information?

  Vårt mål är att behandla all din information inom EU/EES. I vissa situationer kan dock dina personuppgifter komma att överföras till och behandlas av en leverantör, underleverantör eller annan samarbetspartner med säte i ett land utanför EU/EES.

  All sådan överföring och behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och vi kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

  Om du vill ha information om vår överföring kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i vår policy.

 10. Dina rättigheter

  1. Rätt till tillgång och till information

   Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig håller på att behandlas av oss och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

   Vi kommer att tillhandahålla en kopia (ett registerutdrag) av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserat på våra administrativa kostnader. Om du gör begäran i elektronisk form kommer vi att tillhandahålla informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

  2. Rätt till rättelse

   Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Du har också rätt att, med beaktande av ändamålet med behandlingen, komplettera ofullständiga personuppgifter.

  3. Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

   Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter och vi är skyldiga att radera dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om:

   1. uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlats för,
   2. behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke (och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen),
   3. behandlingen baseras på vårt berättigade intresse och du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl som väger tyngre,
   4. uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller
   5. uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, etc.

   Det kan finnas orsaker som gör att vi inte omedelbart kan radera samtliga uppgifter om dig. Vår fortsatta behandling av dina uppgifter kan bl.a. vara nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling av dina personuppgifter, t.ex. bokförings- och skattelagstiftning, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. I sådant fall blockerar vi den information som inte omedelbart kunnat raderas från att kunna användas till andra syften än de som motiverat att uppgifterna inte omedelbart kunnat raderas.

  4. Rätt till begränsning av behandling

   Du har rätt att i vissa fall begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att dina uppgifter markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

   Rätten till begränsning gäller bland annat när du bestritt dina uppgifters korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta, och när du invänt mot behandling som vi baserat på våra berättigade intressen, i väntan på kontroll av om våra berättigade skäl väger tyngre än dina.

  5. Rätt till dataportabilitet

   Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format. Du har rätt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta.

   Om förutsättningarna för dataportabilitet i övrigt är uppfyllda har du rätt till överföring av dina personuppgifter direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

  6. Rätt att göra invändningar

   Du har i vissa fall rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när vi behandlar dina personuppgifter, inbegripet profilering, för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

   Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

  7. Rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering)

   Du har rätt att, med vissa undantag, inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

  8. Klagomål

   Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

  9. Utnyttja dina rättigheter

   Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@tagworks.se. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.


Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 31 maj 2018